ieškinys иск
priešieškinys встречный иск
atsiliepimas į ieškinį / priešieškinį отзыв на иск / встречный иск
dublikas дуплика
triplikas триплика
atskirasis skundas частная жалоба
apeliacinis skundas апелляционная жалоба
kasacinis skundas кассационная жалоба
atsiliepimas į skundą отзыв на жалобу
prašymas ходатайство
reikalavimas требование
atsikirtimas возражение
paaiškinimas объяснение / пояснение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)

Teismo procesiniai dokumentai — proceso metu teismo priimti dokumentai.

sprendimas решение
įsakymas приказ
nuosprendis приговор
nutartis определение
nutarimas постановление
rezoliucija резолюция
teismo posėdžio protokolas протокол судебного заседания
šaukimas повестка
pranešimas сообщение / извещение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)