Lietuvių emigrantų organizacijos

2010-09-27

Versdamas į rusų kalbą tekstus apie lietuvių emigrantų organizacijų veiklą pabandžiau susisteminti jų pavadinimus lietuvių / rusų k. (sąrašas nėra baigtinis):

Amerikos lietuvių informacijos centras (ALIC) Информационный центр литовцев Америки (ИЦЛА)
Amerikos lietuvių misija (ALM) Миссия литовцев Америки (МЛА)
Amerikos lietuvių taryba (ALT) Совет литовцев Америки (СЛА)
Bendras Amerikos lietuvių fondas (BALF) Общий фонд литовцев Америки (ОФЛА)
Jungtinis Amerikos baltų komitetas Объединенный балтийский комитет Америки
Lietuvai gelbėti taryba (LGT) Совет по спасению Литвы (ССЛ)
Lietuvos diplomatinė tarnyba (LDT) Дипломатическая служба Литвы (ДСЛ)
Lietuvos laisvės komitetas (LLK) Комитет по освобождению Литвы (КОЛ)
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) Движение борьбы за свободу Литвы (ДБСЛ)
Lietuvos tremtinių bendruomenė (LTB) Община ссыльных Литвы (ОСЛ)
Pasaulio baltų santalka Всемирная балтийская конференция
Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) Всемирная литовская община (ВЛО)
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) Всемирный союз литовской молодежи (ВСЛМ)
Patariamoji lietuvių grupė (PLG) Совещательная группа литовцев (СГЛ)
Rezoliucijoms remti komitetas (RRK) Комитет по поддержке резолюций (КПР)
Vykdomoji taryba (VT) Исполнительный совет (ИС)
Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas (VLAK) Верховный комитет восстановления Литвы (ВКВЛ)
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) Верховный комитет освобождения Литвы (ВКОЛ)

Parašykite komentarą / Оставьте комментарий