Kartais reikia tiksliai nustatyti pakeitimų, atliktų Word‘e pasitelkus redagavimo funkciją (Track Changes arba Sekti keitimus), apimtį. Kai pakeitimų nedaug, galima tai atlikti ir rankomis, bet jei dokumentas didelis, o pakeitimų — daug, reikia ieškoti sprendimo šiam procesui automatizuoti.
 
Pasirodo, šį klausimą galima lengvai ir greitai išspręsti. Pakanka įrašyti į Word‘ą specialią makrokomandą (ačiū thedoctools.com), formuojančią atskirą dokumentą, kuriame naujas tekstas bus pažymėtas juoda, o panaikintas – raudona spalva. Nereikalingus fragmentus galima pašalinti (prieš tai pažymėjus juos visame tekste pagal šrifto spalvą) ir nustatyti tikslią naujo arba išbraukto teksto apimtį.

Verčiant dokumentus iš rusų į lietuvių kalbą dažnai kyla klausimų dėl labai paplitusių tekstuose rusų k. santrumpų, pvz., ИНН, КПП, ОГРН ir kt., vertimo. Per daug metų susiformavo tam tikra tradicija, kuri, manau, yra racionaliausia: pačią santrumpą transliteruoti, o skliausteliuose pateikti jos vertimą į lietuvių kalbą. Štai keletas dažnai sutinkamų pavyzdžių:

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) INN (mokesčių mokėtojo kodas)
КПП (код причины постановки на учёт) KPP (registracijos priežasties kodas)
ОГРН (основной государственный регистрационный номер) OGRN (pagrindinis valstybinis registracijos numeris)
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) OKVED (Rusijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius)
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) OKPO (Rusijos įmonių ir organizacijų klasifikatorius)
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных объектов) OKATO (Rusijos administracinio teritorinio suskirstymo vienetų klasifikatorius)
ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) OKUD (Rusijos valdymo dokumentacijos klasifikatorius)
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) OKOPF (Rusijos organizacinių teisinių formų klasifikatorius)
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) OKFS (Rusijos nuosavybės formų klasifikatorius)
ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) OKEI (Rusijos matavimo vienetų klasifikatorius)

Iššifruoti neaiškias santrumpas gali padėti Santrumpų žodynas Sokr.ru. Daugiau informacijos apie klasifikatorius — Federalinės valstybinės statistikos tarnybos (Rosstat) interneto svetainėje.

Versdamas į rusų kalbą tekstus apie lietuvių emigrantų organizacijų veiklą pabandžiau susisteminti jų pavadinimus lietuvių / rusų k. (sąrašas nėra baigtinis):

Amerikos lietuvių informacijos centras (ALIC) Информационный центр литовцев Америки (ИЦЛА)
Amerikos lietuvių misija (ALM) Миссия литовцев Америки (МЛА)
Amerikos lietuvių taryba (ALT) Совет литовцев Америки (СЛА)
Bendras Amerikos lietuvių fondas (BALF) Общий фонд литовцев Америки (ОФЛА)
Jungtinis Amerikos baltų komitetas Объединенный балтийский комитет Америки
Lietuvai gelbėti taryba (LGT) Совет по спасению Литвы (ССЛ)
Lietuvos diplomatinė tarnyba (LDT) Дипломатическая служба Литвы (ДСЛ)
Lietuvos laisvės komitetas (LLK) Комитет по освобождению Литвы (КОЛ)
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) Движение борьбы за свободу Литвы (ДБСЛ)
Lietuvos tremtinių bendruomenė (LTB) Община ссыльных Литвы (ОСЛ)
Pasaulio baltų santalka Всемирная балтийская конференция
Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) Всемирная литовская община (ВЛО)
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) Всемирный союз литовской молодежи (ВСЛМ)
Patariamoji lietuvių grupė (PLG) Совещательная группа литовцев (СГЛ)
Rezoliucijoms remti komitetas (RRK) Комитет по поддержке резолюций (КПР)
Vykdomoji taryba (VT) Исполнительный совет (ИС)
Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas (VLAK) Верховный комитет восстановления Литвы (ВКВЛ)
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) Верховный комитет освобождения Литвы (ВКОЛ)

Naudingos nuorodos

2010-07-24

Nuorodos vertėjo darbui palengvinti:
 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija [LT]
LR teisės aktų paieška [LT]
EUROVOC [LT]
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas [LT]
Lietuvių kalba ir literatūros istorija [LT]
 
Informacinis portalas GRAMOTA.RU [RU]
Rusų kalbos taisyklės [RU]
Yandex žodynai [RU]
Rusų kalbos korpusas [RU]

Verčiant tekstus iš lietuvių į rusų kalbą dažnai tenka transkribuoti pavardes, vardus ir vietovardžius. Iki šiol vadovaujamasi „Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija“ (Vilnius: Mokslas, 1990). Ši instrukcija yra aprobuota Lietuvių kalbos komisijos (žr. komisijos nutarimo Nr. 60 5.3 punkto pastabą).
 
Internete man šios instrukcijos rasti nepavyko, todėl nuskenavau paimtą iš bibliotekos knygutę:
Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija (zip, 3,5 MB).
 
2013-08-24 papildymas: dabar instrukciją galima peržiūrėti tiesiog čia:

ieškinys иск
priešieškinys встречный иск
atsiliepimas į ieškinį / priešieškinį отзыв на иск / встречный иск
dublikas дуплика
triplikas триплика
atskirasis skundas частная жалоба
apeliacinis skundas апелляционная жалоба
kasacinis skundas кассационная жалоба
atsiliepimas į skundą отзыв на жалобу
prašymas ходатайство
reikalavimas требование
atsikirtimas возражение
paaiškinimas объяснение / пояснение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)

Teismo procesiniai dokumentai — proceso metu teismo priimti dokumentai.

sprendimas решение
įsakymas приказ
nuosprendis приговор
nutartis определение
nutarimas постановление
rezoliucija резолюция
teismo posėdžio protokolas протокол судебного заседания
šaukimas повестка
pranešimas сообщение / извещение

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (CPK)

Keli dažnai vartojami sutrumpinimai lietuvių kalba ir jų rusiški atitikmenys:

ir t. t. и т. д.
ir kt. и др. / и пр.
ir pan. и т. п.

Po taškų būtinas tarpas (ne „и т.д.“, bet „и т. д.“).